MENÚ PRINCIPAL

  HOME PRINCIPAL

  BRASÕES IKKF PORTUGAL

  CERTIFICADO "BRANCH CHIEF"

  LIVRO DE VISITA - GUEST BOOK
  IKKF - PORTUGAL KYOKUSHIN KARATE
  IKKF KYOKUSHIN PORTUGAL  

  BIOGRAFIAS MESTRES KYOKUSHIN

  ADEMIR COSTA
  ANDY HUG
  FRANCISCO FILHO

 

  PAULO FELIZARDO
  SHOKEI MATSUI

  MASUTATSU OYAMA

 

  TEYUB AZIZOV  

  KENJI MIDORI

 

   BIOGRAFIAS: OUTRAS LENDAS DO KARATE
  GOGEN YAMAGUSHI
  GICHIN FUNAKOSHI
 
  INFORMAÇÃO: KYOKUSHIN KARATE
  IKKF AFRICA KYOKUSHIN
  IKKF ASIA KYOKUSHIN
  IKKF EUROPA KYOKUSHIN
  IKKF PANAMERICA KYOKUSHIN
  IKKF OCEANIA KYOKUSHIN
  BRANCH CHIEF EUROPE

  FOTOS: GRANDES MESTRES KYOKUSHIN

  FRANCISCO FILHO  
  HAJIME KAZUMI
  HATSUO ROYAMA  
  KENJI MIDORI  
  KENJI YAMAKI  

  MASUTATSU OYAMA  
  PAULO FELIZARDO 

  SHOKEY MATSUI  

  STVEVE ARNEIL

  TEYUB AZIZOV